- Komerční sdělení -finance
DomůMagazínTřicet odpracovaných let neznamená, že dostanete penzijní minimum. Proč?

Třicet odpracovaných let neznamená, že dostanete penzijní minimum. Proč?

Účelem minimálního důchodu je zajistit pojištěnci důchodový příjem na takové úrovni, aby nebyl odkázán na pomoc v hmotné nouzi. O přiznání minimálního důchodu není třeba žádat, o nároku na zvýšení důchodu na minimální důchod rozhodne Sociální pojišťovna. Penzisté ho poprvé dostali v roce 2015.

Kdo má nárok?
Nárok na zvýšení důchodu na minimální důchod má příjemce starobního důchodu (i když byl dříve přiznán jako předčasný starobní důchod) nebo invalidního důchodu po dovršení důchodového věku.

Podmínky nároku splní příjemce důchodu, pokud
získá nejméně 30 let kvalifikovaného období důchodového pojištění,
výše důchodů je nižší než výše minimálního důchodu a požádal o přiznání všech důchodů, na které by mohl mít nárok (například pobíratelka starobního důchodu vdova musí požádat io přiznání vdovského důchodu).
Od 1. května 2021 má nárok na zvýšení starobního důchodu na částku minimálního příjemce starobního důchodu zvýšeného na částku penzijního minima, jen pokud
uzavřel smlouvu o pojištění důchodu ze starobního důchodového spoření nebo 2. dohodu o vyplácení starobního nebo předčasného starobního důchodu programovým výběrem a nemá na důchodovém účtu evidované důchodové jednotky tvořené z povinných příspěvků, které nejsou předmětem dohody o vyplácení starobního nebo
mu byla jednorázově vyplacena částka, protože nedosáhl nejnižší měsíční částku doživotního důchodu.
rodina

Kvalifikovaným obdobím důchodového pojištění je
období důchodového pojištění získané před 1. lednem 1993 (započítají se všechny dny důchodového pojištění),
od 1. ledna 1993 (započtou se pouze dny získané v roce, za který náleží osobní mzdový bod nejméně v hodnotě 0,241, tedy roční příjem byl nejméně 24,1 % průměrné mzdy). Bez ohledu na hodnotu osobního mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím i období důchodového pojištění získané v cizině (započítá se celé období, je-li potvrzeno příslušnou institucí), v roce, ve kterém byly splněny podmínky nároku na důchod po 31. prosinci 2003 nebo byl přiznán důchod před 1. lednem 2004, od vzniku nároku na invalidní důchod do dovršení důchodového věku.
venkov, důchodce, zahrada, květiny, voda, zalévat, důchod, penzista, penze

Cizinou se rozumí jiný členský stát Evropské unie, státy Evropského sdružení volného obchodu (Islandská republika, Norské království, Lichtenštejnské knížectví a Švýcarská konfederace) a stát, se kterým má Slovenská republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Počet let kvalifikovaného období důchodového pojištění se určí jako součet všech dnů důchodového pojištění získaných v některém z výše uvedených období a takto zjištěný celkový počet dní se přepočítá na roky tak, že se počet dní vydělí 365 dny.

Do celkového důchodového příjmu se zahrnují

starobní důchod nebo invalidní důchod,
vdovský důchod nebo vdovecký důchod,
výsluhový důchod,
invalidní výsluhový důchod,
vdovský výsluhový důchod nebo vdovecký výsluhový důchod,
částečný invalidní důchod nebo invalidní důchod podle zákona 328/2002 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů,
vdovský důchod nebo vdovecký důchod a sirotčí důchod ze II. pilíře,
důchod z ciziny, je-li obdobný některému z výše uvedených důchodů,
starobní důchod a předčasný starobní důchod ze II. pilíře.
následuje část: Částka minimálního důchodu

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek